Brukervillkår app

Disse brukervilkårene («Appvilkårene») gjelder mellom Bulder av Sparebanken Vest («Bulder») og deg som bruker av Bulder sin mobilapplikasjon («Appen»).

1. Bulder av Sparebanken Vest

Bulder er en del av Sparebanken Vest. Avtaler du inngår med Bulder, vil derfor være en avtale mellom deg og Sparebanken Vest, Jonsvollsgaten 2, 5011 Bergen, org.nr. 832 554 332.

Bulder er en selvbetjent mobilbank. Appen er derfor din primære kanal for å benytte Bulders produkter og tjenester, og for å få oversikt over ditt kundeforhold i Bulder.

2. Rettigheter

Bulder har alle rettigheter til Appen og innholdet i Appen, for eksempel alle rettigheter til Appens komponenter som underliggende kode og programvare, og innhold i Appen som tekst, grafikk, tegn og logo.

Du kan derfor ikke kopiere eller på annen måte benytte noen form for komponent til Appen uten at du har innhentet skriftlig tillatelse fra Bulder i forkant. Innholdet i Appen kan bare benyttes til privat bruk. For annen bruk av innholdet i Appen, må du innhente skriftlig tillatelse fra Bulder i forkant.

Komponenter til Appen som Bulder har en bruksrett til og som derfor tilhører en annen rettighetshaver enn Bulder, kan ikke benyttes uten tillatelse fra den aktuelle rettighetshaveren.

3. Bruksrett

Ved å godta Appvilkårene får du en personlig bruksrett til Appen. Appen kan ikke brukes av andre enn deg, se punkt 6. Appen skal bare brukes til å benytte Bulder som beskrevet i punkt 1 andre avsnitt, og i tråd med Appvilkårene.

Du kan ikke benytte Appen i strid med Bulders rettigheter til Appen og innholdet i Appen etter punkt 2.

Dersom du vil bruke Appen på flere ulike enheter, må du installere Appen og godkjenne Appvilkårene for hver enkelt enhet. Ved installasjon av Appen på en ny enhet, vil du motta varsel på alle gamle enheter.

4. Personvern

For at du skal kunne bruke Appen, trenger Bulder å motta, bruke og lagre noen av dine personopplysninger. Du vil oppgi de fleste personopplysningene når du registrerer deg som kunde i Bulder og bruker av Appen. Bulder sin bruk av personopplysninger er nærmere omtalt i vår personvernerklæring («Personvernerklæringen»), som du finner på https://www.bulder.no/om-oss/personvern/.

Personvernerklæringen inngår som en del av Appvilkårene.

5. Vilkår for bruk av produkter og tjenester i Bulder

5.1 Generelt

Din bruk av Bulders produkter er avhengig av en egen avtale for det enkelte produkt. Før du tar i bruk det enkelte produkt, vil du derfor bli bedt om å gjennomgå og godkjenne avtalevilkårene i Appen for det enkelte produktet. Dersom du bryter avtalevilkårene for et enkelt produkt, vil Bulder fjerne tilgangen din til det aktuelle produktet i Appen.

Dersom det er motstrid mellom Appvilkårene og avtalevilkår knyttet til et produkt hos Bulder om et forhold som gjelder det aktuelle produktet, går avtalevilkår knyttet til det aktuelle produkt foran Appvilkårene.

Du vil til enhver tid finne avtalevilkår for produkter du har tatt i bruk fra Bulder under «Innstillinger» i Appen. Noen produkter og tjenester er innebygd i Appen, og vilkår knyttet til slike innebygde produkter og tjenester følger nedenfor i punkt 5.2 og 5.3.

Ved nye produkter og tjenester i Bulder, vil Appvilkårene bli oppdatert og du vil bli bedt om å godkjenne de oppdaterte Appvilkårene.

5.2 Fremtidig oversikt

Tjenesten «Fremtidig oversikt» i Appen gir deg en forventet oversikt over din fremtidige økonomi. Tjenesten benytter seg av innsamlet transaksjonsdata fra alle dine konti i Bulder.

5.3 Fakturascanner

Tjenesten «Fakturascanner» i Appen fyller automatisk ut betalingsdetaljer du trenger for å betale en regning i Appen, basert på et bilde av regningen tatt med ditt mobilkamera. For å benytte deg av Fakturascanner trenger Bulder derfor tilganger til kamera og bildebibliotek på din mobiltelefon.

Bildet du tar med ditt mobilkamera blir sendt til Bulder for skanning. Under skanningen vil Bulder identifisere betalingsdetaljene i bildet, og returnere disse betalingsdetaljene til Appen. Du velger selv om du vil benytte deg av foreslåtte betalingsdetaljer, eller om du ønsker å overskrive foreslått betalingsdetaljer manuelt. Du er selv ansvarlig for å kontrollere at betalingsdetaljene som automatisk er utfylt i Appen er fullstendige og korrekte. Du må selv taste inn beløpet. Du bekrefter og godkjenner betalingsdetaljene med fingeravtrykk eller ansiktsgjenkjenning.

Bildet du tar med ditt mobilkamera blir sendt til Bulder for skanning. Under skanningen vil Bulder identifisere betalingsdetaljene i bildet, og returnere disse betalingsdetaljene til Mobilbanken. Du velger selv om du vil benytte deg av foreslåtte betalingsdetaljene, eller om du ønsker å overskrive de foreslåtte betalingsedetaljene manuelt.

Bildene blir bare lagret midlertidig på din enhet, og slettes umiddelbart etter at betalingsdetaljene er utfylt.

All informasjon som lagres og sendes i forbindelse med tjenesten «Fakturascanner» er anonymisert. Det vil ikke bli lagret personopplysninger som måtte fremgå av det enkelte bildet som blir tatt. Vi anbefaler uansett at du prøver å unngå å ta bilde av den delen av regningen som inneholder personopplysninger.

Programvaren bak «Fakturascanner» er utviklet av Payr AS, registrert i Norge med org.nr. 916 840 535. Bulder er gitt en bruksrett til programvaren.

5.4 Abonnementsoversikt og abonnementskansellering

Tjenesten «Abonnementsoversikt» i Appen identifiserer automatisk dine løpende abonnement, medlemskap, kontingenter eller andre produkt basert på utførte betalinger fra alle dine konti i Bulder. Bulder kan ikke garantere at abonnementsoversikten er fullstendig.

Dersom du ønsker, kan Bulder i tillegg kansellere dine identifiserte abonnement o.l. på vegne av deg. Abonnementskansellering forutsetter at du signerer en fullmakt som gir Bulder og Bulder sin underleverandør rett til å innhente vilkår og betingelser for det enkelte abonnementet, og rett til å kansellere det enkelte abonnementet. Du finner fullmakten ved å trykke på «Avbryte abonnement» i Appen.

Dersom Bulder benytter en underleverandør til å utføre abonnementskanselleringen, vil underleverandøren få tilgang til nødvendige personopplysninger om deg for å kunne gjennomføre abonnementskanselleringen. Behandlingen av personopplysninger er regulert i databehandleravtale mellom Bulder og underleverandør.

Dersom Bulder benytter en underleverandør til å utføre abonnementskanselleringen, vil underleverandøren få tilgang til nødvendige personopplysninger om deg for å kunne gjennomføre abonnementskanselleringen. Behandlingen av personopplysninger er regulert i databehandleravtale mellom Bulder og underleverandør.

Dersom Bulder eller Bulder sin underleverandør ikke får kontakt med tilbyderen av abonnementet, eller kanselleringen av abonnementet av andre grunner ikke kan gjennomføres, kan Bulder eller Bulder sin underleverandør sette abonnementskanselleringen på pause eller avbryte kanselleringen før abonnementet er kansellert. Du kan til enhver tid følge status for abonnementskanselleringen i Appen.

Programvaren bak «Abonnementsoversikt» er utviklet av Subaio ApS, registrert i Danmark med CVR-nr. 37766585. Bulder er gitt en bruksrett til programvaren.

6. Sikkerhet

Din bruksrett til Appen er strengt personlig, og knyttet til dine registrerte enheter. Du skal hindre at enhver tredjepart, inkludert familiemedlemmer, får tilgang til Appen gjennom din bruksrett og dine enheter. Du skal ta alle rimelige forholdsregler for å beskytte din personlige kode til Appen eller annen sikkerhetsinformasjon.

Vi anbefaler at du ikke bruker Appen på en mobiltelefon eller annen enhet som er «jailbreaked» (iOS) eller «rooted» (Android). Slike enheter kan utgjøre en sikkerhetsrisiko på grunn av manglende sikkerhetsrestriksjoner i enhetens operativsystem.

Dersom mobiltelefonen din eller en annen enhet mistes eller blir stjålet, tapt eller du har mistanke om uberettiget bruk av din bruksrett til Appen, skal du melde forholdet til Bulder uten ugrunnet opphold. Bulder vil deretter sperre din bruksrett til Appen inntil forholdet etter Bulders syn er avklart.

Du skal for øvrig følge Bulders til enhver tid gjeldende sikkerhetsråd.

7. Sperring og tilbakekall av bruksrett

7.1 Sperring av bruksrett

Dersom Bulder har rimelig grunn til å tro at du bruker Appen i strid med Appvilkårene eller norsk lov, eller at din bruk kan medføre at Bulder kan bryte norsk lov, har Bulder rett til å sperre din bruksrett til Appen inntil forholdet etter Bulders syn er avklart. Bulder kan også sperre din bruksrett etter melding som nevnt i Appvilkårenes punkt 6 tredje avsnitt.

Etter at din bruksrett er sperret, skal Bulder informere deg om sperringen og årsaken til sperringen. Bulder har ingen plikt til å varsle deg før sperring skjer, men vil bestrebe seg på å gi deg et muntlig eller skriftlig forhåndsvarsel dersom det er mulig.

7.2 Tilbakekall av bruksrett ved brudd på Appvilkårene eller norsk lov

Bulder kan ved ethvert brudd, eller forsøk på brudd, på Appvilkårene eller norsk lov tilbakekalle din bruksrett til Appen med umiddelbar virkning. Det samme gjelder dersom du har gitt Bulder uriktige opplysninger i forbindelse med din installasjon eller bruk av Appen.

I tilfeller som beskrevet her under punkt 7.2 har Bulder har ingen plikt til å varsle deg verken muntlig eller skriftlig før bruksretten blir tilbakekalt.

7.3 Avinstallasjon

Etter at din bruksrett til Appen er bortfalt eller tilbakekalt etter punkt 7, skal du avinstallere Appen fra alle enheter hvor Appen er installert.

8. Ansvar

Appen og innholdet i Appen blir løpende utviklet og oppdatert etter behov, og kan når som helst endres av Bulder. Bulder tar forbehold om at Appen kan inneholde informasjon som ikke er fullstendig eller oppdatert.

Bulder er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av feil eller mangler ved Appen.

Bulder er ikke ansvarlig for koblinger fra Appen til eksterne applikasjoner eller nettsted, og innholdet på slike eksterne applikasjoner eller nettsted.

9. Varighet

Din bruksrett til Appen gjelder så lenge du er kunde i Bulder og har godkjent Appvilkårene, med mindre bruksretten blir sperret eller tilbakekalt etter Appvilkårenes punkt 7.

Så lenge du er kunde i Bulder og din bruksrett til Appen ikke blir sperret eller tilbakekalt, gjelder Appvilkårene selv om du avinstallerer Appen fra mobiltelefonen din eller andre enheter.

10. Endringer

Bulder kan endre Appvilkårene uten forhåndsvarsel til deg. Ved oppdatering av Appvilkårene vil det synliggjøres hvilke endringer som er gjort, og du vil bli bedt om å godkjenne de oppdaterte Appvilkårene.

Endringer i vilkårene for dine produkter i Bulder er regulert i avtalevilkårene for det aktuelle produktet.

11. Kontaktinformasjon og kommunikasjon

Dersom kontaktinformasjonen du har registrert i Appen endres seg, skal du uten ugrunnet opphold oppdatere kontaktinformasjonen i Appen. Bulder vil foreta periodisk kontroll av din registrerte kontaktinformasjon.

Du vil motta meldinger fra Bulder som inneholder personopplysninger med sikker e-post gjennom Bulder sin gjeldende løsning for sikker e-post.

12. Tvisteløsning

Appvilkårene er regulert av norsk rett. Bergen tingrett er avtalt verneting.

Dersom det oppstår uenighet mellom deg og Bulder om Appvilkårene, kan du bringe saken inn for Finansklagenemnda Bank når nemnda er kompetent i tvisten og du har saklig interesse i å få nemndas uttalelse. Henvendelser til Finansklagenemnda Bank rettes via klageskjema på www.finkn.no eller til Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo.