Kredittvilkår for Bulder Rammelån - Forbruker

Kredittvilkår for Bulder Rammelån - forbruker

Alminnelige kredittvilkår for kredittavtale - forbruker.
Med forbruker menes en fysisk person når avtalens formål for ham eller henne ikke hovedsakelig er knyttet til næringsvirksomhet, jf. finansavtaleloven § 2

Bulder Rammelån er en avtalt rammekreditt som disponeres av kredittkunden(e) ved overførsler til kredittkunden(e)s egne brukskonti, eller ved bruk av de uttakstjenester som kredittgiver tilbyr for produktet til enhver tid. Rammekreditten er tidsbestemt med avtalt løpetid. Avtalevilkårene for Bulder Rammelån suppleres av kredittgivers Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold. Ved eventuell motstrid går Kredittvilkår for Bulder Rammelån - forbruker foran Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold

Kredittens rammebeløp (totalsum) må ikke overtrekkes.

Dersom kreditten er innvilget til flere solidarisk ansvarlige kredittkunder, vil disposisjonsrett bli gitt til hver av kredittkundene alene. Kredittkundene er innforstått med at dette disposisjonsforhold ikke kan endres uten enighet mellom kredittkundene. Ved senere endring av disposisjonsforholdene for kreditten må alle kredittkundene undertegne ny disposisjonserklæring. Ved melding om uenighet mellom kredittkundene om avtalt disposisjonsforhold, vil kredittgiver registrere fellesskapsdisposisjon på innvilget kreditt uten å innhente samtykke fra øvrige kredittkunder. Slik fellesskapsdisposisjon vil medføre at alle kredittkundene må samtykke til enhver disponering av kreditten.

Hver av kredittkundene er, uansett hvem belastningen er foretatt av, solidarisk ansvarlig overfor kredittgiver for enhver belastning gjort på kreditten. Dersom kredittavtalen er inngått med flere kredittkunder, kan kredittgiver kreve hver enkelt av dem for den fulle forpliktelse etter kredittavtalen (solidaransvar) med mindre annet er avtalt.

Ved utløp av rammekredittens løpetid vil kredittgiver vurdere om kreditten helt eller delvis kan forlenges for en ny periode eller om den skal konverteres til nedbetalingskreditt. Både forlengelse og konvertering skal skje på de vilkår som gjelder for henholdsvis Bulder Rammelån eller nedbetalingskreditt til enhver tid. Kredittgiver står fritt til ensidig å beslutte forlengelse av Bulder Rammelån for en ny periode eller konvertering til nedbetalingskreditt av det beløpet som er trukket på kreditten ved utløp av løpetiden. I de tilfeller hvor kredittgiver beslutter at løpetiden forlenges, vil kredittkunden alltid kunne velge at trukket beløp konverteres til nedbetalingskreditt, jf også punkt 9 om kundens rett til førtidig tilbakebetaling.

Ved konvertering til nedbetalingskreditt er kredittkunden forpliktet til å utstede gjeldsbrev for det trukne beløp samt påløpte renter og omkostninger etter denne avtalen dersom kredittgiver krever det.

Dersom pantets verdi skulle bli redusert på grunn av prisutvikling i markedet, kan kredittgiver redusere kredittrammen og/eller beslutte at utnyttet del av rammekreditten skal konverteres til nedbetalingskreditt etter forutgående varsel til kredittkunden.

a)
vilkårene for oppsigelse i punkt 8 a, b, c, d eller punkt e 1. punktum foreligger,

b)
det har skjedd vesentlig forringelse i kredittkundens økonomi (Kredittkunden plikter å underrette kredittgiver om sådanne endringer),

c)
det skjer et vesentlig fall i den generelle eiendomsverdi, og kreditten ikke anses betryggende sikret, eller

d)
det foreligger avvik eller annen illojal adferd fra kredittkundens side. Kredittgiver skal gi kredittkunden skriftlig informasjon om sperringen og årsaken til denne. Gjeldsordningsloven er ikke til hinder for at kredittgiver kan sperre ubenyttet del av rammekreditten i gjeldsforhandlingsperioden etter gjeldsordningsloven § 3-4, jf § 5-1.

Kredittkundens rett til å trekke på ubenyttet del av kredittrammen bortfaller dersom kredittgiver blir satt under offentlig administrasjon.

Renter, provisjoner og omkostninger ved å etablere, ha og bruke rammekreditten fremgår av kredittgivers kredittilsagn, kredittavtalens utfyllingsdel og SEF-skjema (del 2). Kredittgiver kan ensidig forhøye renter, provisjoner og omkostninger på de vilkår og med forhåndsvarsel som nevnt i punkt 6 nedenfor

Rente beregnes etterskuddsvis av det beløp som er trukket på rammekreditten til enhver tid, med månedlig kapitalisering. Provisjon belastes rammekreditten hver måned.

Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente med den rentesats som er bestemt etter lov om renter ved forsinket betaling. Forsinkelsesrenten skal likevel ikke være lavere enn den renten som til enhver tid gjelder i kredittforholdet.

Ved overtrekk belastes kontoen med overtrekksrenter og andre omkostninger etter de satser og regler som til enhver tid gjelder. Dersom rammekreditten er overtrukket som følge av at renter og provisjoner er belastet kontoen, skal det beløp som tilsvarer overtrekket innbetales til kredittgiver snarest mulig og senest 14 dager etter at belastningsoppgave eller kontoinformasjon er mottatt eller på annen måte gjort tilgjengelig for kredittkunden